Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens

’t Kousenpaar / De Sokshop
BTW BE0697921928
Septakkers 65 3920 Lommel

E-mailadres: Ine.loomans@telenet.be

De Algemene Voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de webshop www.kousenpaar.be en alle leveringen. Iedere bestelling houdt in dat de koper de verkoopsvoorwaarden aanvaardt. Op de Algemene Voorwaarden van ‘t Kousenpaar is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Aankoop en betaling

De overeenkomst tussen ‘t Kousenpaar en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door ‘t Kousenpaar gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan, onder voorbehoud van het recht van de verkoop af te zien zoals hoger bepaald. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

’t Kousenpaar behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

Betaling van producten gekocht bij ‘t Kousenpaar gebeurt uitsluitend vooraf via de voorgestelde betaalmiddelen. De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van de volledige betaling.

In geval van niet tijdige betaling is ‘t Kousenpaar bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen. De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Alle betalingen verlopen via een SSL verbinding en via het beveiligde betaalplatform Mollie.

Levering

We leveren uitsluitend in België.

Onze prijszetting is scherp en de verzendingskosten zijn niet in onze prijzen vervat.

Volgende verzend- en administratiekosten worden door ’t Kousenpaar gehanteerd:

Bestellingen hoger of gelijk aan 60€ rekenen we 6,65€ aan.

Bestellingen boven 60€ verzenden we gratis.

Leveringstermijn

De door ’t Kousenpaar opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Indien de bestelde artikelen op voorraad zijn, proberen we de eerstvolgende werkdag het pakket te verzenden. De geschatte levertermijnen van Bpost zijn 1 à 2 werkdagen.

’t Kousenpaar levert enkel in België.

Levering gebeurt uitsluitend via BPost. Contactgegevens van BPost kan u vinden op volgende website: www.bpost.be.

Uitzonderlijk kan het gebeuren dat een artikel niet meer in voorraad is. We verwittigen u in dit geval per mail.

De voorradige producten van uw bestelling worden in dit geval reeds verzonden. De ontbrekende producten zullen we zo snel als mogelijk naleveren. De nalevering zal ’t Kousenpaar in dit geval voor haar rekening nemen.

Bij weigering van een levering of indien de koper incorrecte leveringsgegevens heeft verschaft die leiden tot een niet mogelijke levering door BPost, zal ’t Kousenpaar contact opnemen met de koper. Indien nodig bieden we de verzending opnieuw aan, mits de koper opnieuw de verzendingskosten betaalt.

Bestellingen worden verzonden naar het leveringsadres opgegeven door de koper. Indien u merkt dat u een foutief leveringsadres heeft opgegeven, meldt dit dan zo snel mogelijk via mail aan ine.loomans@telenet.be. Indien mogelijk passen we de leveringsgegevens nog aan. ’t Kousenpaar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de eventueleongemakken en extra kosten die hierdoor ontstaan. We raden u aan steeds uw klantengegevens goed te controleren.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, wat deze producten betreft, over op de koper.

Productinformatie

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. ’t Kousenpaar is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

Afbeeldingen die gebruikt worden zijn ter illustratie. We proberen een zo waarheidsgetrouwe weergave te doen. We kunnen niet uitsluiten dat kleuren op de website afwijken van de werkelijke kleuren.

Heeft u specifieke vragen over maten, kleuren, of andere, neem gerust contact met ons op via ine.loomans@telenet.be .

De producten aangeboden door ‘t Kousenpaar voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.

Herroepingsrecht en retourneren

In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat ’t Kousenpaar een verkeerd artikel, verkeerde maat of kleur heeft verzonden. Voordat u een verpakking opent, kijk steeds eerst na of de geleverde producten overeenkomen met uw bestelling. Geopende verpakkingen of incomplete verpakkingen kunnen niet geretourneerd worden.

Voor alle producten gekocht bij ‘t Kousenpaar heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 6 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Het product moet nog verkoopbaar zijn en in originele staat. Mede ook omwille van hygiënische redenen.

Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of per mail kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden.

De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt, en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden bijgevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

’t Kousenpaar betaalt u het complete aankoopbedrag binnen 14 dagen die volgen op de herroeping terug. Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.

De koper moet het terugzendingsbewijs laten valideren door de Post en bijhouden. Niet gefrankeerde zendingen of rembourszendingen worden geweigerd.

De deelname in de verzendkosten is enkel verschuldigd indien de koper zijn bestelling volledig of deels behoudt. Bij retour van de volledige bestelling, is een deelname van minimum 5,70€ verschuldigd, bovenop de eventuele portkosten. Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres: ’t Kousenpaar, Septakkers 65, 3920 Lommel België

Gebreken

U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen)inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:

  • Werden de juiste goederen geleverd?
  • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?

De klant verbindt er zich toe om de verkochte goederen bij de levering in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk 24 uren na de levering schriftelijk of per mail aan ‘t Kousenpaar te worden gemeld. Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de klant nog niet in gebruik werden genomen. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

De klant dient elk verborgen gebrek binnen een termijn van 2 maanden na de vaststelling ervan schriftelijk aan ‘t Kousenpaar mee te delen. Bij gebrek aan dergelijke mededeling, verliest de klant zijn recht om een vordering wegens verborgen gebrek in te stellen. De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van ‘t Kousenpaar

Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop ‘t Kousenpaar geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ‘t Kousenpaar niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

’t Kousenpaar heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ‘t Kousenpaar haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van ’t Kousenpaar opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ‘t Kousenpaar niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen

Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW. De verzendingskosten worden apart vermeld, voordat u definitief afrekent.

Indien de prijsweergave fout is ten gevolge van een technische fout, is er tussen partijen geen overeenkomst tot stand gekomen; de klant kan hier geen rechten aan ontlenen. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ‘t Kousenpaar of rechthoudende derden.

Vragen en klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. Ingeval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

’t Kousenpaar behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.Klachten en/of vragen kunnen ingediend worden door een mail te sturen naar ine.loomans@telenet.be

Geschillen

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van ‘t Kousenpaar, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Hasselt, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. ’t Kousenpaar levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal ‘t Kousenpaar de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. ’t Kousenpaar kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ‘t Kousenpaar geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

’t Kousenpaar kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceertop geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. ’t Kousenpaar verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voorde inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.